Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica

Slika-Kakaricka-gora

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci –  Podgorica je ustanova specijalizovana za tretman bolesti zavisnosti. Osnovana je 2008. godine od strane Skupštine Glavnog grada Podgorice.

U ustanovi radi tim stručnjaka različitih profila. Taj tim čine: psihijatar-narkolog, psiholog, socijalni radnik, profesor sporta i fizičke kulture, radno-okupacioni terapeuti, akademski slikar.

Tretman u Javnoj ustanovi traje najmanje 12 mjeseci rezidencijalnog tretmana, koji se sastoji iz tri faze: adaptacije, rehabilitacije i resocijalizacije. Nakon tog perioda, slijedi 12 mjeseci nerezidencijalnog tretmana koji podrazumijeva volontiranje i pružanje podrške novim klijentima. Rad sa klijentima se obavlja sistematski, organizovano i kontinuirano. Glavni cilj tretmana je promjena ranijeg životnog stila, odnosno destruktivnog i autodestruktivnog obrasca ponašanja. Treba istaći da je osnovni princip uključivanja u proces rehabilitacije dobrovoljnost.

Tretman obuhvata:

 • grupne terapije kroz program “12 koraka” u kojima se klijentima objašnjava šta je bolest zavisnosti, kakva je ličnost zavisnika i radi se na postepenom formiranju novih životnih programa;
 • individulane terapije u kojima se obavljaju psihološka ispitivanja, utvrđivanje psihičkih i psihomotornih sposobnosti klijenata, kao i tretman usmjeren na reuspostavljanje emocionalnih i ponašajnih kapaciteta klijenata;
 • radno-okupacione terapije koje obuhvataju sve manulene, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti s ciljem korekcije ponašanja i poboljšanja određene fizičke i mentalne funkcije;
 • rad sa porodicom koji podrazumijeva rad na mijenjanju interpersonalnih odnosa kako bi porodica postala značajan faktor podrške;
 • sportsko rekreativne aktivnosti koje se odvijaju sa ciljem poboljšanja opšteg psihofizičkog stanja klijenata. Javna ustavova ima teretanu, bilijar, stoni tenis, fudbalske i košarkaške terene.

Pored kvalitetnog smještaja i tretmana, klijentima se obezbjeđuje i zdravstvena zaštita koju pruža ljekar opšte prakse koji tretira sve klijente JU Podgorica. Takođe se obezbijeđuje i liječenje osoba inficiranih virusom hepatitisa C, kroz uključivanja klijenata  u programe namijenjene tretiranju ove bolesti.

Kada je u pitanju dokumentacija neophodna za prijem i boravak u ovoj ustanovi, potrebno je sljedeće:

 • lična karta (pasoš),
 • kopija lične karte,
 • ljekarsko uvjerenje,
 • nalaz na hepatitis C, B i HIV,
 • zdravstvena knjižica-ovjerena,
 • 1 fotografija klijenta (formata 3,5 x 4,5),
 • otpusne liste iz bolnica u kojima se klijent liječio (ako se liječio),
 • uvjerenje suda da li se protiv klijenta trenutno vodi krivični postupak,
 • kopija diplome o završenoj stručnoj spremi,
 • kopija indeksa (ako studira).

Spisak dokumentacije koje je dužna priložiti osoba od povjerenja (pratnja klijenta na prijemu, najčešće roditelji klijenta):

 • kopija lične karte,
 • potvrda o zaposlenju (penzijskom osiguranju i sl.).

Kada je u pitanju ekonomska strana boravka i tretmana u ustanovi, neophodno je mjesečno izdvojiti 333 eura.

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica

 

 Tel. +382 20 611 847                    fax: +382 20 611 534

Adresa: Kakaricka gora bb 81000 Podgorica

e-mail: jukakarickagora@t-com.me

U Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supsatanci 10. septembra 2013. godine održan je stručni skup na temu “Zloupotreba anabolika steroida i ljekova koji djeluju na nervni sistem”

Zaključke sa stručnog skupa možete skinuti klikom na ovaj natpis.

You may also like...