Osnovana Crnogorska mreža smanjenja štete- Link

Link logoCrnogorska mreža smanjenja štete – Link je osnovana kao nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje osoba koje koriste droge, profesionalaca i ostalih zainteresovanih građana.

„Kako se tokom godina javljala potreba za organizovanim djelovanjem osoba koje koriste droge u Crnoj Gori, najviše u polju zaštite i promocije ljudskih prava, uspjeli smo da se organizujemo u udruženje, koje će nadamo se popraviti situaciju u kojoj se nalaze svi oni koji koriste droge“- navodi Dražen Žegura, izvršni direktor Linka.

U njihovom Statutu se navodi:

Link se bavi programima smanjenja štete vezanim za korišćenje droga i ostalim rizičnim ponašanjima u odnosu na zdravlje, kao i prevencijom, edukacijom, tretmanom, rehabilitacijom i resocijalizacijom, te saradnjom sa organizacijama srodnih programa.

Aktivnosti Udruženja su usmjerene ka smanjenju zdravstvene, socijalne i kriminogene štete, te prevenciji socijalne isključenosti kod onih kategorija stanovništva koje nijesu, ili su nedovoljno obuhvaćena djelatnostima javnog i privatnog sektora, ali i zdravstvenoj, socijalnoj i pravnoj zaštiti njihovih porodica i drugih bliskih osoba.

Ciljevi Udruženja je da svojim djelovanjem, a na načelima poštovanja ljudskih prava i sloboda, u crnogorskom društvu doprinese:

 • povećanju socijalne jednakosti i unaprjeđenju servisa socijalne zaštite,
 • unaprjeđenju odnosa prema zdravlju i servisa zdravstvene zaštite,
 • smanjenju kriminalnog recidivizma,
 • poštovanju i promociji ljudskih prava i sloboda,
 • smanjenju stigme i diskriminacije prema osobama koje koriste ili su koristile droge, bave se ili su se bavile seksualnim radom i koje su ili su bile u sukobu sa zakonom, ali i prema njihovim porodicama i drugim bliskim osobama.

 Djelatnosti Udruženja su:

 • Promocija i zastupanje načela programa smanjenja štete,
 • Pružanje servisa smanjenja socijalne, zdravstvene i kriminalne štete nastalih kao posljedica korišćenja droga i/ili drugog rizičnog ponašanja u odnosu na zdravlje, u dnevnim centrima, na terenu i državnim institucijama,
 • Prevencija socijalne isključenosti kod ciljnih grupa,
 • Pružanje psiho-socijalne podrške i zaštite u predviđenom polju djelovanja,
 • Pružanje preventivnih servisa u odnosu na krvlju i seksualno prenosive infekcije,
 • Sprovođenje obrazovno- preventivnih aktivnosti u odnosu na bolesti zavisnosti i kriminogeno ponašanje među djecom i mladima u povećanom riziku,
 • Sprovođenje obrazovnih aktivnosti među osobama predviđenih poljem djelovanja, njihovim porodicama i drugim bliskim osobama, profesionalaca i društva u cjelini,
 • Pružanje servisa rehabilitacije osobama predviđenim poljem djelovanja,
 • Pružanje servisa resocijalizacije i reintegracije osobama predviđenim poljem djelovanja,
 • Pružanje besplatne pravne pomoći osobama predviđenim poljem djelovanja,
 • Sprovođenje istraživanja među osobama predviđenim poljem djelovanja i opštom populacijom,
 • Djelovanje u cilju unaprjeđenja odnosa osoba predviđenih poljem djelovanja i državnih institucija,
 • Aktivno učešće u procesima izrade strateških dokumenata iz oblasti djelovanja na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou,
 • Aktivno učešće u nadgledanjima uspješnosti sprovođenja strateških dokumenata sa lokalnog, nacionalnog, regionalnog i međunarodnog nivoa,
 • Jačanje nacionalnog odgovora smanjenja štete kroz pružanje podrške i jačanje kapaciteta drugim srodnim udruženjima,
 • Javno zastupanje i zagovaranje promocije i zaštite ljudskih prava osoba koje koriste ili su koristile droge, koje se bave ili su se bavile seksualnim radom i koje su ili su bile u sukobu sa zakonom, na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou,
 • Organizovanje radionica, kurseva, predavanja, seminara, tribina, kongresa i drugih aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima Udruženja;
 • Razvijanje i podsticanje volonterstva;
 • Saradnja sa javnošću i medijima;
 • Saradnja sa domaćim i međunarodnim organizacijama, asocijacijama, mrežama, pojedincima i pojedinkama koji se bave istim i sličnim pitanjima radi osnaživanja nacionalnog, regionalnog i međunarodnog odgovora zaštite prava i sloboda osoba predviđenih poljem djelovanja;
 • Priprema, izdavanje i distribuiranje knjiga, brošura i drugih publikacija;
 • Kreiranje i održavanje internet stranica Udruženja i ostalih stranica iz polja djelovanja;

Pored same registracije organizacije, Link od septembra sprovodi projekat „Smanjenje štete funkcioniše. Podržite ga u Crnoj gori!”. Projekat za cilj ima zastupanje i lobiranje po pitanju ostvarivanje održivosti servisa smanjenja štete u zajednici, ali i okupljanje i mobilizaciju osoba koje koriste droge u cilju zajedničkog djelovanja. Projekat se sprovodi u saradnji sa NVO Juventas, a uz podršku Evro- Azijske mreže smanjenja štete kroz progrm malih grantova Robert Kar fondacije.

 

Želimo im uspjeh u daljem radu!

 

You may also like...